Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Valikko

Sääntelyelin toimii Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) yhteydessä.

Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävänä on huolehtia rautatiemarkkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Alan toimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti tahoja, jotka tarvitsevat rataverkon ja siellä liikennöimiseen tarvittavia palveluita. Liikennöijiä kutsutaan rautatieliikenteen harjoittajiksi. Suomessa valtion rataverkkoa hallinnoi Väylävirasto. Valtion rataverkon lisäksi Suomessa on myös lyhyehköjä yksityisraiteita, joita yleensä käytetään tavaraliikenteessä. Rataverkon palvelut ovat liikennöinnin ydinpalveluita, ja niiden tarjoajia kutsutaan rataverkon haltijoiksi. Rataverkon palveluiden lisäksi rautatieliikenteeseen liittyviä muita palveluita tarjoaa useita niin sanottuja palvelupaikan ylläpitäjiä.

Sääntelyelin on rautatieliikenteen harjoittajista, rataverkon haltijoista ja palvelupaikan ylläpitäjistä riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Sääntelyelimen tehtäväkenttä

Sääntelyelimen tehtäväkenttään kuuluvat erityisesti:

  • Rautatiepalvelujen saatavuus ja hinnoittelu. Rataverkon haltijat ja palvelupaikkojen ylläpitäjät ovat tietyin edellytyksin velvollisia tarjoamaan rautatiekäyttöpalveluja ja koulutuspalveluja toisille toimijoille (palveluvelvoite). Sääntelyelin valvoo palveluvelvoitteen toteutumista sekä palvelujen hinnoittelua.
  • Ratakapasiteetinjakoon ja verkkoselostuksen sisältöön liittyvät kysymykset. Rataverkon haltija päättää ratakapasiteetin jakamisesta. Verkkoselostuksessa kuvataan tärkeitä tietoja ratakapasiteetin hakijoita varten. Verkkoselostuksen sisällöstä säädetään EU-tasolla. Sääntelyelin valvoo mm. ratakapasiteetin jakoon liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamista sekä verkkoselostuksen asianmukaisuutta.
  • Radan käytöstä perittävät maksut. Rataverkon haltija perii ratamaksua rautatieliikenteen harjoittajilta. Sääntelyelin valvoo, että maksua peritään tasapuolisesti, syrjimättömästi ja lainsäädännön vaatimuksia noudattaen.
  • Muut syrjimättömyyteen ja tasapuolisuuteen vaikuttavat toimenpiteet.

Rautatiealan sääntelyelin Suomessa

Sääntelyelin toimii Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) yhteydessä.

Rautatiealan sääntelyelin on päätöksenteossaan itsenäinen ja sen päätökset sitovat kaikkia asianosaisia. Sääntelyelimessä toimii päällikön lisäksi neljä erityisasiantuntijaa.

Yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU vahvisti sääntelyelimen asemaa ja lisäsi sen riippumattomuuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi direktiivi asetti uusia vaatimuksia sääntelyelimen toiminnalle ja tiivisti jäsenvaltioiden rautatiealan sääntelyelinten välistä yhteistyötä. Yhtenä uutena vaatimuksena on mm. sääntelyelimen velvoite kuulla rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjiä.

Sääntelyelimen yhteistyö Euroopassa

Euroopan komissio on nostanut rautatiemarkkinoiden harmonisoimisen ja yhdenmukaistamisen EU-tasolla erittäin tärkeäksi tavoitteeksi. Rautatiealan sääntelyelinten kansainvälinen yhteistyö on aktiivista ja sitä tehdään monella tasolla sääntelyelinten kesken sekä sääntelyelinten ja Euroopan komission välillä. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on kilpailukykyisen, tehokkaan ja kestävän rautatiealueen luominen Eurooppaan.

Vuonna 2011 perustettu eurooppalaisten itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmä, IRG-Rail, toimii yhteistyöelimenä, jossa jaetaan kokemuksia, tietoa ja parhaita käytäntöjä kansallisten rautatiealan sääntelyelinten kesken. Lisäksi IRG-Rail on aktiivinen vaikuttaja EU:n päätöksenteossa.

Päivitetty