Raideliikennelain muutokset voimaan 1.2.2021

Raideliikennelakiin (1302/2018) tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.2.2021. Raideliikennelain muutoksen myötä mm. satamien rooli rautatiemarkkinasääntelyssä muuttui. Jatkossa meri- ja sisävesisatamat ovat markkinasääntelyn mukaisia palvelupaikkoja, jos satamassa on tarjolla rautatieliikenteeseen liittyviä palveluja.

Satamaraiteisiin sovelletaan lain voimaantulon jälkeen raideliikennelain palveluja ja niistä perittäviä maksuja koskevan 18 luvun säännöksiä sekä muuta suoraan sovellettavaa palvelupaikkoja koskevaa EU-lainsäädäntöä. Palvelupaikkasääntely asettaa satamille uudenlaisia velvoitteita, jotka koskevat mm. palvelupaikkatietojen julkaisemista ja palvelujen hinnoittelua.

Lakimuutoksessa lisättiin myös sääntelyelimelle uusi tehtävä. Sen mukaan sääntelyelin toimii riippumattomana elimenä, jonka tehtävänä on arvioida toimivaltaisen viranomaisen päätöstä hankkia rautateiden henkilöliikenteen julkisen palveluvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut suorahankintana tarjouskilpailun sijasta.

Laki raideliikennelain muuttamisesta 1254/2020 (Ulkoinen linkki)

Raideliikennelaki 1302/2018 (Ulkoinen linkki)

Tiedote sidosryhmille