Rautatiealan sääntelyelin alensi Väyläviraston perimää sähkövetoisen rautatieliikenteen ratamaksua

Rautatiealan sääntelyelin antoi 25.6.2019 päätöksen Väyläviraston aikataulukausien 2019 ja 2020 sähkövetoisen liikenteen ratamaksuista. Päätöksessään sääntelyelin totesi, etteivät maksut kaikilta osin täytä niitä vaatimuksia, jotka on asetettu raideliikennelaissa ja sitä tarkentavassa EU-sääntelyssä.

Päätöksen taustalla on VR-Yhtymä Oy:n tekemä oikaisuvaatimus Väyläviraston asettaman sähkövetoisen liikenteen ratamaksun laskentaperusteista ja tasosta. Sääntelyelin alensi päätöksessään vuoden 2019 ja 2020 ratamaksua sähkövetoisen liikenteen kohdalla keskimäärin 8 %. Lisäksi sääntelyelin palautti Väyläviraston käsittelyyn vuoden 2021 ratamaksun määrittämisen.

Väylävirasto perii pelkästään ratamaksun perusmaksua, joka on sääntelyn perusteella suoraan junaliikenteestä aiheutuviin kustannuksiin perustuvaa. Näin ollen myös päätös perustui EU-lainsäädännön mukaisesti puhtaasti kustannusperusteisiin. Sähkövetoiseen liikenteeseen liittyy rataverkolla kustannuksia, joita ei esiinny dieselvetoisen liikenteen yhteydessä, joten korkeampi ratamaksun perusmaksu voi olla siltä osin perusteltu. Väylävirasto ei ole kuitenkaan pystynyt kaikilta osin luotettavasti esittämään näyttöä näiden sähkövetoisen liikenteen erilliskustannusten perusteista. Korjaaville toimenpiteille on tarvetta sekä kustannuslaskennassa että itse laskentamenetelmissä.

”Voidaan havaita, että Väylävirasto ei ole täysin kyennyt arvioimaan tarkentuneen EU-sääntelyn vaatiman kehitystyön laajuutta, ja nyt tätä pitkäjänteistä työtä on tarpeen jatkaa”, toteaa sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti.

Rautatiealan sääntelyelin on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on huolehtia rautatiemarkkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieliikenteen harjoittajista, rataverkon haltijoista ja palvelupaikan ylläpitäjistä riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Päätös on luettavissa rautatiealan sääntelyelimen verkkosivuilla osoitteessa https://www.saantelyelin.fi/paatokset (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti, p. 029 5345 244, juha.karjanlahti(at)traficom.fi

Erityisasiantuntija Aleksi Kukkarinen, p. 029 5345 247, aleksi.kukkarinen(at)traficom.fi