Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaan kuultava kahden vuoden välein rautateiden tavaraliikennepalvelujen käyttäjien edustajia rautatieliikenteen markkinoista. Saatujen lausuntojen mukaan alan kehitystä haittaa eniten kilpailun vähäisyys, joka johtuu korkeista markkinoille tulon esteistä. Myös Suomen rautatieinfrastruktuurissa on puutteita.

Rautatiealan sääntelyelin pyysi lausuntoja rautateiden tavaraliikennepalveluiden nykytilasta ja kehittämisestä Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Sääntelyelin pyysi erityisesti ottamaan kantaa palveluiden toimivuuteen, saatavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, hinnoitteluun ja tulevaisuuden näkymiin sekä terminaalipalveluiden toimivuuteen. Lausunnot saatiin Metsäteollisuus ry:ltä, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:ltä ja Yhteinen Toimialaliitto ry:ltä.

Lausuntojen mukaan kilpailun vähäisyys haittaa alan kehitystä. Vähäisen kilpailun takia hinnat pysyvät korkeina, minkä seurauksena rautatiet ovat menettäneet markkinaosuutta kumipyöräliikenteelle. Markkinan rakenne hidastaa myös alan kehitystä, jolloin uusia palveluja ei saada markkinoille riittävästi, ja palveluiden saatavuudessa on muutenkin ongelmia. Suomessa ei ole esimerkiksi rautatieliikenteen palveluita tarjolla kontti- ja traileriliikenteelle. Suomesta puuttuu lisäksi kokonaan puolijuna -kokoluokka, ja viikonloppuisin palvelut ovat yrityksille rajoitetut. Erikoiskalusto on yhden yhtiön hallussa, joten niiden osalta ei ole edes osittain kilpailtua markkinaa. Korkeasuhdanteessa ilmenee suoranaista vaunupulaa ja myös henkilöstöpula rajoittaa tapauskohtaisesti kriittisiä kuljetuksia.

Lausunnoissa todettiin myös, että kilpailun vähäisyys johtuu korkeista markkinoille tulon esteistä. Suomen länsieurooppalaisesta standardista poikkeava raideleveys hankaloittaa kaluston ostamista ulkomailta. Tavaraliikenteen osalta veturit ja niiden saatavuus kohtuullisin kustannuksin on keskeinen alalle tuloon vaikuttava tekijä.  Lausuntojen mukaan kustannustehokkain ja nopein keino lisätä kilpailua olisi sallia ulkomaille rekisteröityjen vaunujen pysyvä käyttö Suomen sisäisessä liikenteessä. Jos vaunuja olisi mahdollista pysyvästi vuokrata EU:n sisämarkkinalta esim. Baltiasta, operaattoreiden kynnys tulla markkinoille madaltuisi.

Kalustoyhtiön olemassaolo edistäisi myös joustavaa palvelutarjontaa. Kalustoyhtiön rooliin sopisi luontevasti huolehtia vanhan kaluston uudelleenkäytöstä tai romutuksista. Kalustoa vuokraamalla uudet toimijat voisivat päästä markkinoille matalalla kynnyksellä.

Lausuntojen mukaan Suomen rautatieinfrastruktuurissa on puutteita. Yksiraiteinen rataverkko on häiriöherkkä ja aikataulujen osalta joustamaton. Yksiraiteisuus aiheuttaa myös kapasiteetin osalta pullonkauloja ruuhkaisilla raideosuuksilla.

Kaiken kaikkiaan rautateiden tavarakuljetuksissa nähdään runsaasti kasvupotentiaalia. Mikäli alalle saataisiin lisää kilpailua ja infrastruktuuria kehitettyä, kuljetuksia voitaisiin siirtää kumipyöriltä raiteille mm. metsäteollisuudessa, metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa sekä kaivosteollisuudessa.

Kaikki lausunnot ovat sellaisenaan luettavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Tutustu selvityksiin

Lisätietoja antavat

Erityisasiantuntija Mertti Anttila, s-postii etunimi.sukunimi(at)traficom.fi
Erityisasiantuntija Kari Lavaste, s-postii etunimi.sukunimi(at)traficom.fi