Oikaisuvaatimukset ja muutoksenhaku rataverkon haltijan päätöksistä

Asianosainen saa hakea oikaisua tai muutosta sääntelyelimeltä, jos rataverkon haltijan päätös koskee:

  1. ylikuormitettua rautatiereittiä tai sen osaa taikka etusijajärjestystä

  2. ratakapasiteetin jakamista

  3. kiireellisen ratakapasiteetin jakamista

  4. ratakapasiteetin peruuttamista tai käytöstä poistamista

  5. ratamaksua

  6. ratamaksun perusmaksun alennuksia ja korotuksia
  7. lisämaksuja.

Oikaisuvaatimus koskee valtion rataverkon haltijan päätöstä. Oikaisuvaatimus on tehtävä hallintolain 49 c §:n mukaan 30 päivän kuluessa rataverkon haltijan päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksen hakeminen koskee yksityisraiteen haltijan päätöstä. Muutosta yksityisraiteen haltijan antamaan päätökseen on haettava 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Asianosaisasema

Hallintolain (434/2003) (Ulkoinen linkki) mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuasioissa asianosaisasema syntyy tyypillisesti rautatieliikenteen harjoittajalle, kun se hakee oikaisua hakemaansa kapasiteettia tai ratamaksua koskevaan rataverkon haltijan päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhakua koskevan valituksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua tai muutosta, sekä se, millaista oikaisua taikka muutosta vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimukseen tai valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Toimitettavissa asiakirjoissa tulee yksilöidä niissä mah­dol­li­ses­ti ole­vat lii­ke­sa­lai­suu­det ja mah­dol­li­set muut sa­las­sa pi­det­tä­vät tie­dot sel­väs­ti.

Oikaisuvaatimus tai valitus pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kirjaamoon osoitteella

Rautatiealan sääntelyelin
PL 467
00101 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi

Käsittelyn julkisuus

Sääntelyelimessä käsiteltävissä asioissa noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) (Ulkoinen linkki). Pää­sään­töi­ses­ti oikaisuvaatimukset ja valitukset ovat julkisuuslain pe­rus­teel­la jul­ki­sia. Vi­ran­omai­sen tu­lee pyy­det­täes­sä an­taa ke­nel­le ta­han­sa tie­to oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta, sekä niihin liit­ty­vis­tä asia­kir­jois­ta. Toi­saal­ta lais­sa mää­rä­tään myös sa­las­sa­pi­to­vel­voit­teis­ta, joi­den pe­rus­teel­la esi­mer­kik­si lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja eräi­tä mui­ta jul­ki­suus­lais­sa mää­ri­tel­ty­jä tie­to­ja ei saa pal­jas­taa. Tä­män vuok­si oikaisuvaatimuksessa ja valituksessa on tar­peen yk­si­löi­dä siinä mah­dol­li­ses­ti ole­vat lii­ke­sa­lai­suu­det ja mah­dol­li­set muut sa­las­sa pi­det­tä­vät tie­dot sel­väs­ti.

Myös oikaisuvaatimuksen ja valituksen te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys on pää­sään­töi­ses­ti jul­ki­nen tie­to. Hen­ki­löl­li­syys voi­daan sa­la­ta vain, jos sii­hen on eri­tyi­siä syi­tä, ku­ten erit­täin tär­keä ylei­nen tai yk­si­tyi­nen etu.

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhakua koskevan valituksen käsittely

Oikaisuvaatimus ja valitus on käsiteltävä kuuden viikon kuluessa siitä, kun sääntelyelin on saanut käyttöönsä asian ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen.

Päätös oikaisuvaatimukseen ja valitukseen on yksittäistä etusijajärjestystä, ratakapasiteetin jakamista ja kiireellisen ratakapasiteetin jakamista koskevassa asiassa kuitenkin annettava kymmenen päivän kuluessa siitä, kun sääntelyelin on saanut käyttöönsä asian ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen.

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhakua koskevan valituksen käsittelyssä noudatetaan hallintolain (434/2003) mukaista menettelyä. Sääntelyelin voi selvittää asiaa kirjallisesti, suullisesti ja tarkastusten avulla. Oikaisuvaatimuksen osalta hallintolaissa on erillissäännöksiä.

Sääntelyelimen päätös ja muutoksenhaku

Sääntelyelimen oikaisuvaatimuksesta tai muutoksenhakua koskevasta valituksesta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Päivitetty