Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Valikko

Palvelupaikkaan liittyvät ohjeet

Ohje sataman palvelupaikan kuvauksen laatimisesta

Raideliikennelakiin (1302/2018) 1.2.2021 tehdyn muutoksen jälkeen satamaraiteet muodostavat palvelupaikan ja niitä koskevat rautatiemarkkinasääntelyn osalta raideliikennelain palvelupaikkoja koskevat säännökset. 

Palvelupaikkasääntelyä sovelletaan kaikissa meri- ja sisävesisatamissa satamaraiteita ja muita mahdollisia rautatieliikenteeseen liittyviä palvelupaikkoja hallinnoiviin palvelupaikan ylläpitäjiin. Palvelupaikan ylläpitäjien on laadittava vastuullaan olevista palvelupaikoistaan ja palveluistaan palvelupaikan kuvaus.

Rautatiealan sääntelyelin on laatinut ohjeen sataman palvelupaikan kuvausten laadintaa varten:

Ohje sataman palvelupaikan kuvauksen laatimisesta (Ulkoinen linkki)
 

Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Raideliikennelain (1302/2018) 133 §:n mukaan rautatiealan sääntelyelimen on asetettava määräaika, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa.

Lisäksi asiasta säädetään palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2177.

Määräys:  Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle (Ulkoinen linkki)
Perustelumuistio (Rautatiealan sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle) (Ulkoinen linkki)

Ohje poikkeusluvan hakemisesta

Komissio on antanut 22.11.2017 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta (Ulkoinen linkki). Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Asetuksen kohteena on direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevissa 2, 3 ja 4 kohdissa luetellut palvelut.

Asetuksen pääsääntöinen soveltaminen alkaa 1.6.2019. Asetuksen 2 artiklassa annetaan kuitenkin palvelupaikkojen ylläpitäjille mahdollisuus hakea rautatiealan sääntelyelimeltä vapautusta tiettyjen asetuksessa olevien säännösten soveltamisesta. Tämän artiklan soveltaminen alkaa 1.1.2019.

Ohje poikkeusluvan hakemisesta

Liitteenä ohjeeseen IRG-Railin julkaisema asiakirja, jossa julkaistujen yhteisten periaatteiden mukaisesti myös sääntelyelin toimii.

"Vapautusten myöntämisen yleiset periaatteet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti"


”Common Principles on granting exemptions under article 2 (2) of Commissions Implementing Regulation (EU) 2017/2177"

Päivitetty