Palvelupaikkaan liittyvät ohjeet

Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Raideliikennelain (1302/2018) 133 §:n mukaan rautatiealan sääntelyelimen on asetettava määräaika, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa.

Lisäksi asiasta säädetään palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2177.

Ohje: Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Ohje poikkeusluvan hakemisesta

Komissio on antanut 22.11.2017 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta (Ulkoinen linkki). Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Asetuksen kohteena on direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevissa 2, 3 ja 4 kohdissa luetellut palvelut.

Asetuksen pääsääntöinen soveltaminen alkaa 1.6.2019. Asetuksen 2 artiklassa annetaan kuitenkin palvelupaikkojen ylläpitäjille mahdollisuus hakea rautatiealan sääntelyelimeltä vapautusta tiettyjen asetuksessa olevien säännösten soveltamisesta. Tämän artiklan soveltaminen alkaa 1.1.2019.

Ohje poikkeusluvan hakemisesta

Liitteenä ohjeeseen IRG-Railin julkaisema asiakirja, jossa julkaistujen yhteisten periaatteiden mukaisesti myös sääntelyelin toimii.

"Vapautusten myöntämisen yleiset periaatteet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti"


”Common Principles on granting exemptions under article 2 (2) of Commissions Implementing Regulation (EU) 2017/2177"